Στη σελίδα αυτή διατίθενται χάρτες που έχουν παραχθεί από τη λειτουργία του συστήματος.


Μορφολογικός χάρτης

Παρουσιάζει μορφολογικά χαρακτηριστικά του Νομού Καβάλας όπως μοντέλο αναγλύφου, υδρογραφικό δίκτυο κλπ


Χάρτης υποδομών

Παρουσιάζει τις βασικές υποδομές του Νομού Καβάλας όπως το οδικό δίκτυο και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Διοικητικής διαίρεσης

Παρουσιάζει τις διοικητικές διαιρέσεις (Δήμοι και Κοινότητες) του Νομού Καβάλας.