Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΓΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ», το οποίο υλοποιήθηκε από την ένωση εταιριών DRAXIS IMC για τη  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, αποσκοπεί στην συστηματική οργάνωση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στο Νομό Καβάλας.Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εστιάζει σε δύο βασικούς τομείς της περιοχής, την
ποιότητα των υδάτων και την καταπολέμηση του δάκου στις ελαιοκαλλιέργειες.  Παράλληλα εστιάζει και στον πολίτη, παρέχοντάς του πολύτιμη περιβαλλοντική πληροφορία.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των μεθόδων με τις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας της πόλης, της αύξησης του πληθυσμού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι σύγχρονες τεχνολογίες (πληροφορική, τηλεματική, τηλεπικοινωνίες) μπορούν να συμβάλουν στη άμβλυνση των προβλημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Εργαλεία όπως τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) μπορούν να αποτελέσουν τη βάση, πάνω στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν σύγχρονες υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και οργάνωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών των ΟΤΑ.