Η ποιότητα των υδάτινων υπόγειων και επίγειων υδροφορέων του νομού έχει υποβαθμιστεί σχεδόν σε όλο το μήκος των ακτών της Καβάλας λόγω υφαλμύρωσης αλλά και λόγω εκτεταμένης χρήσης λιπασμάτων που ρυπαίνουν τους υδροφορείς με ποσότητες νιτρικών και φωσφορικών αλάτων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας του νερού, αλλά και βελτιστοποίησης των ελαιοκαλλιεργειών με έλεγχο της δακοκτονίας. Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν, αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και δεδομένων, την ανάπτυξη εφαρμογών, την παροχή υπηρεσιών,  την εκπαίδευση του προσωπικού και την υποστήριξη της παραγωγικής τους λειτουργίας για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος. Οι κυριότερες δυνατότητες που προσφέρονται μέσω αυτού του συστήματος είναι:

·         Καταγραφή γεωτρήσεων και παρακολούθηση ποιότητας νερού

·         Βελτιστοποίηση ελλαιοκαλλιεργειών με έλεγχο της Δακοκτονίας

·         Διάχυση αποτελεσμάτων μέσω Διαδικτύου - Ενημέρωση Πολιτών

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Ν.Δ. Καβάλας έχουν αναλυτικά στοιχεία από όλες τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, αλλά και τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ποιότητα των νερών σε ότι αφορά τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες θέσεις. Τα στοιχεία για την ποιότητα του νερού συλλέγονται με τη βοήθεια συσκευών συλλογής χαρακτηριστικών νερού και οι θέσεις των δειγματοληψιών καταγράφονται με τη βοήθεια GPS, ενώ οι μετρήσεις διαβιβάζονται και καταχωρούνται σε κεντρική βάση μέσω συστήματος τηλεμετρίας. Όλα τα στοιχεία καταχωρούνται σε γεωγραφική ψηφιακή βάση και είναι διαχειρίσιμα μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών.

       

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ασθένειας του δάκου των ελαιοδένδρων. Και για αυτό το αντικείμενο χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες. Έτσι, η συλλογή στοιχείων σχετικά με την ασθένεια που γίνεται με χρήση δακοπαγίδων συνδυάζεται με την χρήση GPS, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης τους. Η ανάλυση αλλά και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται επίσης μέσω του Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

        

Τέλος, μέσω του πληροφοριακού συστήματος εξάγονται πληροφορίες σχετικά με θέματα του τοπικού περιβάλλοντος, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω ψηφιακών χαρτών. Η πληροφόρηση των πολιτών γίνεται μέσω του Διαδικτύου για θέματα όπως η ποιότητα του νερού, τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις γεωτρήσεις σε κάθε περιοχή, καθώς επίσης η πορεία της δακοκτονίας και γενικά η εξάπλωση της ασθένειας.

Η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, αποτελεί έργο υποδομής για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών της Νομαρχίας, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους, τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή υποστήριξης κατά τη λήψη αποφάσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων. Στα πλαίσια του έργου έχει γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και ανάπτυξη πληροφοριακών επιπέδων για όλα τα πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία που καθημερινά διαχειρίζεται το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας.